Všetky hodnoty v zelených číslach

S opätovným využitím použitého skla sme začali vo Švajčiarsku už v 70. rokoch 20. storočia. Uvedomelé zaobchádzanie so surovinami je dôležitým základom ekologickej udržateľnosti. Vetropack tvorí ekonomickú, environmentálnu a sociálnu hodnotu. Sklenené obaly - od využívania odpadového skla až po recyklovaný prémiový produkt.

 

 

Sklo je prírodný materiál, ktorý je stopercentne recyklovateľný bez akejkoľvek ujmy na kvalite. Sklo predstavuje víziu udržateľného obalu – je to vždy prvá voľba pre spotrebiteľov, ktorí kladú dôraz na ekológiu.

Recyklácia zlepšuje ekologickú bilanciu

Recyklácia je správnym rozhodnutím po ekologickej i ekonomickej stránke. Opakované používanie použitého skla zásadne vylepšilo ekologickú bilanciu výroby skla v priebehu iba niekoľkých desaťročí: v posledných 25 rokoch znížil európsky priemysel obalového skla vďaka recyklácii a technologickým inováciám emisie CO2 a zaťaženie odpadmi o 74%. Na výrobu číreho a hnedého skla môžeme použiť až 60 percent použitého skla a pri výrobe nového zeleného skla je to dokonca až 100%. Rozhodujúca je kvalita triedeného skla a jeho úprava. Výrobou sklenených obalov vytvárame pridanú hodnotu na všetkých troch úrovniach udržateľného vývoja: ekonomika, spoločnosť a životné prostredie.

Udržateľný vývoj

Naším cieľom je neustále zlepšovanie udržateľných technologických postupov vo výrobe skla. Pracujeme na znižovaní použitia materiálu a spotreby energie pri výrobe a pri preprave.

Celková spotreba energie v GWh

Výroba skla si žiada hodne energie. 83 % tejto energie kryje zemný plyn.

Pomer črepov a surovín

Podiel použitého skla sa vzťahuje ku skupine Vetropack. V jednotlivých sklárňach predstavuje použité sklo až 80 % vstupných surovín.

Emisie skleníkových plynov podľa zdroja

Na energiu potrebnú pre taviace vane pripadá viac ako 60 % celkových emisií skleníkových plynov z výroby.

Preberáme zodpovednosť za životné prostredie: Zlepšovanie ekologickej stopy

Uhlíkovú stopu skleneného obalu rozhodujúcim spôsobom určujú štyri faktory: energia potrebná na výrobu, množstvo použitého zozbieraného skla, dopravná vzdialenosť do stáčiarne a výber dopravného prostriedku.

Výroba skla si vyžaduje vysoké teploty okolo 1 600 stupňov Celzia. Výzva spočíva vo zvyšovaní energetickej účinnosti taviaceho procesu. Zariadenia najnovšej generácie predhrievajú sklársky kmeň a spotrebujú tak menej energie na tavenie. Súčasne je možné aj lepšie využívať odpadové teplo z taviacich vaní, napríklad ako zdroj diaľkového tepla pre okolité budovy.

Technológia odľahčeného skla a krátke dopravné vzdálenosti

Technológia odľahčeného skla, vďaka ktorej je možné vyrábať tenkostenné sklenené obaly so zachovaním stability a pevnosti, prispievajú k výraznej redukcii stopy CO2 pri sklenenom obale. Úspory na základe zníženia hmotnosti môžu byť pri bežných sklenených fľašiach 12 až 17 percent emisií CO2. Pokiaľ sa potom fľaša predáva v tamojšom regióne a prepravuje sa po železnici, jej energetická bilancia sa ešte viac zlepšuje.