Udržateľné hospodárenie zaisťuje obchodný úspech

Trvalá udržateľnosť a dlhodobý ekonomický úspech idú ruka v ruke. Udržateľné konanie zaisťuje obchodný úspech, pretože energetická účinnosť a ochrana zdrojov usporia náklady, ktoré sú z hľadiska podnikovej ekonomiky nevyhnutné pre obstátie v konkurencii.

Ochrana životného prostredia je pre nás v každom ohľade faktorom úspechu

  • Udržateľné výrobné postupy a udržateľné produkty sú jasným trendom.
  • Naši zákazníci očakávajú informácie o produktoch, týkajúcich sa životného prostredia.
  • Opatrenia pre vyššiu energetickú účinnosť sa kladne prejavujú na bilancii CO2 a na štruktúre nákladov.
  • Vďaka používaniu väčšieho množstva použitého skla ako sekundárnej suroviny spotrebujeme menej energie a materiálu, optimalizujeme odpadové hospodárstvo a emisie vo výrobnom procese, zlepšujeme ekologickú stopu našich sklenených obalov.

Technologické inovácie a ekologické projekty

1. Energeticky účinné a nízkoemisné taviace vane

Pre výrobu skla sú nevyhnutné vysoké teploty, ktoré spravidla dosahujeme pomocou plynu ako zdroja energie. V taviacej vani sa zmes použitého skla a primárnych surovín zahreje na cca 1 600 stupňov Celzia. To je energeticky veľmi intenzívny proces. Aby bolo zaistené ekologické používanie potrebnej energie na tavenie a permanentné znižovanie emisií, pri každej stavbe novej taviacej vane a každej pravidelnej revízii dôsledne dbáme na používanie najmodernejších technológií. K aktuálnym príkladom patrí výmena vane na číre sklo v českom závode Vetropack Moravia Glass a stavba novej vane na farebné sklo v rakúskom závode Vetropack v Kremsmünsteri.

Pomocou špeciálneho analyzátora zemného plynu, ktorý je pripojený k hlavnej plynovej stanici, je možné energetickú účinnosť ešte viac optimalizovať. Tento analyzátor meria a na báze presného zloženia plynu vypočítava výhrevnosť, na základe ktorej sa reguluje vykurovanie taviacej vane plynom. Analyzátory zemného plynu sa už používajú vo švajčiarskej sklárni v St-Prex a v chorvátskom závode Vetropack Straža.

2. Aká ľahká je udržateľnosť: odľahčené sklo

Technológia odľahčeného skla znižuje hmotnosť skleneného obalu, zatiaľ čo všetky ostatné výhody skla zostávajú zachované: odľahčené sklo je bez akejkoľvek ujmy na kvalite recyklovateľné zo 100 percent a správa sa absolútne neutrálne voči obsahu. Tenkostenné sklenené obaly sú pritom rovnako stabilné ako bežné obaly zo skla.

Zo zníženia hmotnosti profituje životné prostredie: menej surovín, nižšia spotreba energie a materiálu, menšie náklady na prepravu, menej emisií CO2. Nové odľahčené sklo prináša úžitok nielen pre životné prostredie, ale aj pre stáčiarne, obchod a spotrebiteľov.

3. Investícia do nového zariadenia na čistenie spalín

Naša skláreň v malej chorvátskej obci Hum na Sutli patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne a vyznačuje sa udržateľným myslením i konaním. V máji 2014 boli začaté práce na novom zariadení na čistenie spalín, ktoré zaistí menšie zaťaženie životného prostredia prachom a škodlivinami. Obdobne ako v iných sklárňach sa teraz aj tu vyprodukovaná tepelná energia používa na vykurovanie kancelárskej budovy a závodu.