Komunikujeme s našimi zákazníkmi, záujmovými skupinami, finančnými investormi a verejnosťou

V Integrovanej výročnej správe informujeme o aktuálnych činnostiach týkajúcich sa zabezpečenia kvality a objasňujeme ekonomické, ekologické a sociálne vplyvy našich obchodných aktivít.

Chceme sa neustále zlepšovať vo všetkých oblastiach a udržateľným spôsobom vytvárať pridanú hodnotu.