Komunikujeme s našimi zákazníkmi, záujmovými skupinami, finančnými investormi a verejnosťou

V Správe o udržateľnosti, ktorá je od roku 2019 integrovaná vo Výročnej správe, podávame správy o našich prebiehajúcich činnostiach v oblasti zabezpečenia kvality a za hospodárske, ekologické a sociálne vplyvy našich obchodných činností.

Chceme sa neustále zlepšovať vo všetkých oblastiach a udržateľným spôsobom vytvárať pridanú hodnotu.