Novinky, 23.04.2020

Sklenené obaly sú najlepšou voľbou pre environmentálne uvedomelých spotrebiteľov

Vzhľadom k tomu, že sa priemyselné odvetvia, podnikatelia a politici zaväzujú k iniciatívam ako Európska zelená dohoda a ciele udržateľného rozvoja OSN, spotrebitelia v celej Európe podnikajú viac a viac krokov za účelom zníženia svojej ekologickej stopy – a najnovšie ukazovatele sklárskeho priemyslu poukazujú na fakt, že povedomie o recyklácii a o dopadoch na životné prostredie stále viac ovplyvňuje každodenné nákupné správanie.

Nezávislý spotrebiteľský prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 10 000 spotrebiteľov v 13 európskych krajinách, uskutočnený na podnet Friends of Glass a Európskej federácie obalového skla (FEVE), poukazuje na to, že ľudia kupujú viac skla než kedykoľvek predtým: polovica spotrebiteľov v súčasnosti nakupuje viac výrobkov v sklenených obaloch než pred tromi rokmi. Na Slovensku asi 50% spotrebiteľov nakupuje viac sklenených obalov v porovnaní s obdobím pred tromi rokmi. Zároveň 9 z 10 ľudí by odporúčalo sklo ako najlepší obalový materiál svojim priateľom a rodine, čo je o 11 % viac ako v roku 2016. Na Slovensku je to veľmi podobné: 94% spotrebiteľov by odporučilo sklo ako lepší obalový materiál (2016: 90%).

Tieto výsledky sú ovplyvnené vysokou mierou recyklovateľnosti skla spolu s rastúcim záujmom spotrebiteľov o oblasť životného prostredia. S rozsiahlou sieťou lokálnych recyklačných zariadení a tým, že sklo je vyrobené z recyklovaného skla a prírodných surovín (piesok, sóda, vápenec), sklo je na 100% a do nekonečna recyklovateľné v uzatvorenom systéme. Vďaka tomu je recyklované sklo dôležitým zdrojom pre novú výrobu. V skutočnosti 2 z 5 spotrebiteľov si vyberajú sklo spomedzi iných obalových materiálov, lebo ho považujú za recyklovateľnejšie než akýkoľvek iný obal.

Dôležitosť trvalej udržateľnosti pre spotrebiteľov

Podľa prieskumu je dopad obalov na životné prostredie považovaný za dôležitý faktor pri nákupe potravín a nápojov, pričom väčšina spotrebiteľov (3 zo 4) je „veľmi znepokojená“ likvidáciou potravinových obalov a 1 z 3 respondentov to považuje za rozhodujúci ukazovateľ. Zároveň 46% Európanov potvrdilo, že znížili spotrebu plastov za účelom zníženia odpadu v životnom prostredí. Na Slovensku 44% ľudí, ktorí obmedzili plastové obaly, verí, že spôsobujú veľké množstvo odpadov.

Sklo je trvalo hodnotené ako najekologickejší obalový materiál: hlavne v otázkach kontaminácie a starostlivosti o životné prostredie, konkrétne v oblasti obmedzenia potravinárskych obalov (sklo bolo vyhodnotené ako „najlepšie vo svojej triede“ u 43% respondentov), znižovania odpadov z obalov ( u 43% respondentov) a riešenia klimatickej zmeny (u 48% respondentov).

Výsledky takisto poukazujú na mieru recyklácie sklenených obalov spotrebiteľov: 84% Európanov separuje sklo, pričom 8 z 10 správne oddeľuje uzávery a viečka. Na Slovensku je miera recyklácie skla 50-60%. Zber použitého skla do lokálnych zberných nádob je považovaný za najvhodnejší spôsob likvidácie v celej Európe. 

Krok správnym smerom k obehovej ekonomike

Všetky tieto čísla znamenajú krok správnym smerom k obehovej ekonomike v Európe a k dosiahnutiu dôležitých cieľov udržateľnosti, ako skutočná miera recyklácie skla 70% do roku 2025 a 75% do roku 2030 v každom štáte. Zároveň výsledky prieskumu zdôrazňujú, že veľa spotrebiteľov by ocenilo lepší prístup k miestnym zberným nádobám a jasnejšie inštrukcie na recykláciu skla. Menej ako 1 z 10 Európanov, ktorí recyklujú sklo, uvádzajú, že majú jasné pokyny na recyklovanie, zatiaľ čo 1 z 3 žiada lepšiu dostupnosť zberných nádob.

Za týmto účelom zavádza sklársky priemysel „Close the Glass Loop“  – priemyselnú platformu na zvýšenie množstva a kvality recyklovaného skla vytvorením programu materiálového dozoru, ktorý povedie k zvýšenému zberu a recyklácii z fľaše na fľašu. Toto zahŕňa snahu priemyslu a vedenia obcí pri vytváraní lepšej siete zberu spolu s nástrojmi komunikácie, aby podporili obyvateľov v separovaní skla za účelom recyklácie. Výsledky sa uverejnia v ten istý deň, zúčastnené strany „Close the Glass Loop“ usporiadajú virtuálnu konferenciu a prediskutujú možnosti zlepšenia zberu a recyklácie skla v celom hodnotovom reťazci.

V tom istom čase sa toto odvetvie snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu: po prvý raz veľká skupina európskych výrobcov skla spojila svoje sily, aby vytvorila „taviacu vaňu budúcnosti“  – prvú veľkú hybridnú elektrickú vaňu na svete, kde až 80% energie z fosílnych palív sa nahradí zelenou elektrickou energiou a tým sa znížia emisie CO2 o 50%. Spustenie vane sa plánuje v roku 2022, pričom bude možné tavenie všetkých druhov skla spolu s recyklovaným sklom a očakáva sa výrazný pokles emisií CO2.

V reakcii na výsledky prieskumu Michael Delle Selve, senior komunikačný manažér FEVE, Európskej federácie obalového skla, povedal: „Keď sa pripravujeme na ďalší Deň zeme, je povzbudzujúce vidieť, že nielen recyklácia skla v Európe je na vzostupe s mierou zberu 76%, ale aj výhody sklenených obalov a recyklácie silne rezonujú medzi spotrebiteľmi. Našou ambíciou je dosiahnuť oboje, mieru zberu 90% do roku 2030 a aj plnú recykláciu vyzbieraných sklenených obalov – aby ľudia nielen recyklovali, ale aby recyklovali viac a lepšie. Na konci dňa všetci dostaneme, čo sme vložili, a to je dôvod, prečo každého vyzývame, aby sa pripojil k našej snahe vyzbierať a recyklovať každú jednu sklenenú fľašu. Je to jednoduché a bezproblémové, bude to mať obrovský vplyv na našu planétu a bude to znamenať obrovský rozdiel pre budúce generácie.“

Ďalšie informácie o tomto európskom prieskume a o podrobných výsledkoch nájdete na adrese news.friendsofglass.com. Výsledky sú k dispozícii aj na úrovni jednotlivých krajín.

 

O prieskume InSites

Nezávislý prieskum sa uskutočnil na konci roka 2019 prostredníctvom nezávislej výskumnej spoločnosti InSites Consulting a zameral sa na zákazníkov vo veku 25-65 rokov v 13 európskych krajinách: Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo. Účastníci boli oslovení prostredníctvom online výskumného panelu, pričom vzorka bola rozdelená na 75% žien a 25% mužov. Celkovo sa zúčastnilo 10 605 Európanov.

Prieskum testoval názory spotrebiteľov na obaly nápojov a potravín a na to, čo vplýva na ich nákupné správanie, vrátane dopadov na životné prostredie, postoje k recyklácii, vnímanie a preferencie rôznych foriem obalov. Účelom bolo preskúmať postoj spotrebiteľov k obalovým materiálom a získať relevantné spotrebiteľské údaje pre priemysel obalového skla. Prieskum vychádzal z predchádzajúcich údajov z rokov 2016 a 2014.

 

O Friends of Glass:

Od roku 2008 hnutie Friends of Glass združuje komunitu 220 000 ľudí v Európe aj mimo ňu, z ktorých sa všetci zaoberajú svojím vplyvom na životné prostredie a zaväzujú sa zvoliť si sklo pre lepšiu planétu a zdravší životný štýl. Naši členovia si uvedomujú, že malé každodenné voľby vedú k veľkému dopadu a komunikujeme so zákazníkmi a maloobchodmi za účelom zvýšenia povedomia o skle ako o ideálnom obalovom materiáli pre rodiny a životné prostredie. Friends of Glass vytvorila FEVE.

 

O FEVE

FEVE – Európska federácia obalového skla – je federácia európskych výrobcov sklenených obalov pre potraviny a nápoje, ako aj flakónov pre parfumérie, kozmetiku a farmáciu. Asociácia má asi 60 členov, ktorí patria do viac ako 20 nezávislých skupín spoločností. Jej členovia produkujú ročne 80 miliárd sklenených obalov a zahŕňajú významné spoločnosti pracujúce pre najväčšie svetové spotrebiteľské značky. Vďaka 160 výrobným závodom v 23 európskych štátoch je toto odvetvie kľúčovým hospodárskym partnerom v Európe a udržiava v celom dodávateľskom reťazci 125 000 pracovných miest.