Novinky, 26.08.2020

Výtvarná súťaž "Čo by si prialo sklo"

Vetropack Nemšová vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti do 15 rokov. Tešíme sa na vaše výtvarné dielka!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Čo by si prialo sklo“.

 

§ 1.  Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha od 1. septembra 2020 do 31. októbra 2020 (ďalej len „doba konania súťaže") na území celej Slovenskej republiky (ďalej len SR).

 

§ 2.  Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Vetropack Nemšová, s.r.o., Železničná 207/9, PSČ 914 41 (ďalej len „Usporiadateľ").

Usporiadateľ poveruje zabezpečením súťaže spoločnosť 4JAN Public Relations, s.r.o., so sídlom Varšavská 40, 120 00 Praha 2 (ďalej len „Organizátor")

Usporiadateľ môže zabezpečením súťaže poveriť ďalšie subjekty.

 

§ 3.  Účasť v súťaži

Súťaž je určená pre všetky osoby s trvalým pobytom v SR do 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania či na konanie, ktoré nie je fair-play.

 

Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie vlastnoručne namaľovaného či nakresleného obrázku formátu A4 alebo A3 na adresu Usporiadateľa s tematikou skla a jeho prianí (možnosti využitia skla ako najzdravšieho obalu na potraviny a nápoje; zdravé potraviny a nápoje v skle; najrôznejšie druhy sklenených obalov, vtipné príbehy fliaš apod.) Inšpiráciu je možné nájsť na https: //www.vetropack.sk/sk/vetropack/publikacie/filmy/, kde je uverejnené video Sklo zostáva sklom.

Súťažiaci musí na druhú stranu obrázku napísať svoje meno, vek a adresu.

 

§ 4 Výhry, podmienky získania výhier

13 výhercov získa poukážku na športové vybavenie v hodnote 50 eur. Naviac ich diela budú súčasťou prestížneho kalendára na rok 2021.

Podmienky získania výhier:

Víťazné diela budú vybrané porotou v sídle Usporiadateľa dňa 13. 11. 2020. Porota bude hodnotiť originalitu obrázkov.

Výhercovia budú vyrozumení poštou.

Víťazné diela budú použité na výrobu kalendára spoločnosti Vetropack Nemšová, s.r.o., na rok 2021.

Obrázky budú priebežne zverejňované na FB profile Friends of Glass Slovensko a v online časopise @vetropack.

 

§ 5.  Distribúcia výhier

Usporiadateľ súťaže bude výhry zasielať na adresu, ktorú úspešný účastník uviedol na druhej strane obrázku. Výhry budú výhercom rozosielané poštou.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať súťažiaci, ktorému nie je možné podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť, potom príslušná výhra bude udelená súťažiacemu, ktorého opätovne vyberie porota.

 

§ 6.  Všeobecné dojednania

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá.

Vymáhanie účasti v súťaži alebo súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku

k Pravidlám súťaže a zverejnené www.vetropack.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté zo strany slovenskej pošty či iného subjektu, ktorý bude výhry doručovať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach, sporných prípadoch a sťažnostiach týkajúcich sa tejto súťaže s konečnou platnosťou.

Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej platnosti k nahliadnutiu na www.vetropack.sk v sekcii Novinky.

 

§ 7.  Osobné údaje, autorské práva

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že Usporiadateľ / Organizátor získava autorské práva na použitie zaslaného výtvarného diela. Možnosti použitia nie sú obmedzené dátumom ani spôsobom použitia.

Účasťou v súťaži udeľuje účastník súhlas so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti Vetropack Nemšová s.r.o., Železničná 207/9, PSČ 914 41.

Právnym základom, na ktorom spracovávame osobné údaje účastníkov, je ich dobrovoľne udelený súhlas. Osobné údaje sú spracovávané počas doby konania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, resp. do odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ďalej bude spracovávaný iba nevyhnutne obmedzený rozsah údajov po dobu 3 rokov na účely ochrany prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany kontrolného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a taktiež ako obranu proti tvrdeným nárokom alebo vymáhaniu pohľadávok), a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ďalej v prípade tých výhercov, u ktorých to prikazuje osobitný právny predpis. Podmienky spracovávania osobných údajov sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia, v ktorom sú tiež uvedené práva účastníka, spôsob ich uplatnenia, orgán dohľadu, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas na spracovávanie osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Odoslaním diela súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že organizátor a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane internetu v súvislosti s touto súťažou, pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže).

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. septembra 2020

V Nemšovej dňa 1. 9. 2020